+

لغات تخصصی مهندسی پزشکی - جلسه 1 | رویکت

آموزش لغات تخصصی مهندسی پزشکی و الکترونیک. یک روز درمیان بروز میشود...


 1. منابع انرژی = Energy source
 2. سیستم قدرت الکتریکی = Electronic power system
 3. خطوط انتقال = Transmission lines 
 4. سیستم توضیع انرژی = Distribution energy system
 5. تکفاز = single phase
 6. جریان متناوب = Alternative 
 7. توربین بخار = steam turbines
 8. انرژی خورشیدی = Solar energy 
 9. ترانسفور ماتورهای افزارینده = Setp_up transformers
 10. ولتاژ فشار قوی = High voltage
 11. ولتاژ فوق فشار قوی = Extra high voltage 
 12. دیاگرام تک خطی = One_line diagram 
 13. شین = Bus
 14. بار = Load
 15. حالت دایمی = Steady state
 16. دامنه = Magnitude
 17. مقادیر لحظه ای = Instantaneous values 
 18. مقادیر موثر = Effective value 
 19. القاگر-سیم پیچ = Inductor 
 20. خازن = Capacitorمنبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و لغت های تخصصی