+

لغات تخصصی مهندسی پزشکی_جلسه 2 | رویکت

در این پست ما 40 لغت تخصصی مهندسی پزشکی و الکترونیک یادمیگیریم، با ما همراه باشید


 1. راکتانس = Reactance 
 2. ظرفیت خازن = Capacitance 
 3. ادمیتانس = Admittance
 4. کندوکتانس = Conductance 
 5. ساسپتانس = Susceptance
 6. نیروی محرکه الکتریکی = Electromotive force
 7. توان لحظه ای = Instantaneous power
 8. توان متوسط = Average power
 9. تناوب-دوره = Period
 10. توان حقیقی = Real power
 11. زاویه فاز = Phase angle
 12. ضریب قدرت = Power factor
 13. ضریب قدرت پس فاز = Lagging power factor
 14. اثر پوستی = Skin effect
 15. بارکامل = Full load
 16. بی باری = No load 
 17. تلفات کرونا = Corona loss 
 18. ضریب قدرت پیش فاز = Leading power factor
 19. توان مختلط = Complex power 
 20. توان موهومی = Reactive power 

لغات مهندسی پزشکی 


 1. تشریح دستگاهی = Systemic anatomy
 2. تشریح موضعی = Regional anatomy 
 3. سر و گردن = Head and Neck
 4. تنه = Trunk 
 5. اندامها = Limbs
 6. اندام فوقانی = upper Limbs
 7. اندام تحتانی = lower limbs 
 8. قفسه سینه = Thorax
 9. شکم = Abdomen
 10. لگن = Pelvis 
 11. صفحه سایجیتال = sagittal 
 12. صفحه پیشانی = Frontal
 13. صفحه افقی = Horizontal 
 14. جلویی، قدامی = Anterior 
 15. عقبی، خلفی = Posterior
 16. داخلی = Medial 
 17. خارجی = Lateral 
 18. پایینی = Inferior 
 19. فوقانی = Superior 
 20. درونی = Internal
منبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و لغت های تخصصی