+

پالس اکسی متر ‏‎(Pulse Oximeter)‎‏  به چه معنی است؟

‏Pulse : ‎ تغییرات شریان خونی با هر ضربان قلبی Oxi : ‎ اکسیژن Meter : اندازه گیری

 پالس اکسی متر وسیله ای است جهت اندازه گیری نرخ و میزان اکسیژن در هر ضربان شریان های خونی‎.‎

در چه مواردی به کار می رود؟

پالس اکسی متر میزان اکسیژن را در شریان خونی اندازه گیری می کند. در حقیقت این دستگاه، میزان اکسیژن را به عنوان درصدی از مولکول های هموگلوبین که با اکسیژن آمیخته شده اند نسبت به کل میزان مولکول های هموگلوبین اندازه گیری می کند. همچنین اکثر دستگاه های پالس اکسی متری نرخ ضربان قلبی ‏‎(Heart Rate)‎‏ را نیز نمایش می دهند.‏


فیزیولوژی

هموگلوبین پروتئینی است که در سلول های قرمز خون یافت می شود. هنگامی که اکسیژن وارد خون می شود،  توسط هموگلوبین (چسبیده به هموگلوبین) به تمام نقاط بدن منتقل می‌شود. هموگلوبینی که اکسیژن به آن چسبیده باشد را "اکسی هموگلوبین" می نامند. ‏


چگونه کار می کند؟

پروب پالس اکسی متر شامل دو بخش است‎ ‎‏:‏

‏2 ‏LED‏ با توان پائین‏‎ ‎

‏ ‏‎ ‎نور مادون قرمز ‏‎(Infra Red)‎‏ با طول موج 940 نانومتر و نور قرمز ‏‎(Red)‎‏ با طول موج 660 نانومتر‏

یک آشکارساز نوری ‏‎(Photodetector)‎

نور مادون قرمز و نور قرمز به تناوب توسط بافت های بدن ساطع می شوند ‏‎)‎به عنوان مثال از انگشت، پا، لاله گوش، بینی و . . .). وقتی که نوری از بافت عبور می کند، مقداری از آن توسط بافت جذب می شود. مقدار نور جذب شده در هر زمان که پالس های خونی از سنسور می گذرد (ضربان قلبی) دچار تغییرات می شود. نور به طور متفاوتی توسط هموگلوبین و اکسی هموگلوبین جذب می شود. شدت نور مادون قرمز و نور قرمز پس از آنکه از انگشت بیمار عبور کرد، توسط آشکارساز نوری ‏‎(Photodetector)‎‏ اندازه گیری می شود. پالس اکسی متر درصدی از هموگلوبین را که آمیخته با اکسیژن شده باشد، اندازه گیری می کند. ‏SpO2‎‏ برابر است با اکسی هموگلوبین × 100% ماکزیمم مقدار هموگلوبین در فاصله زمانی 4 تا 8 ساعت و ضربان قلبی با توجه به نرخ پالس، محاسبه و نمایش داده می شود.‏واحد اندازه گیری

SpO2‎‏ : %‏

نرخ پالس : ضربان بر دقیقه ‏‎(BPM)‎


مقادیر نوعی

افراد بالغ

SpO2‎‏ : % 100-95  ،    نرخ پالس :  90-50  ‏‎ BPM

نوزادان

SpO2‎‏ :  %98-95  ،    نرخ پالس :  180-120  ‏BPMمنبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و عمومی