+

آیا جراحی «دی ان آ» نسل بعد را عوض میکند؟

اصلاً میتوانیــد تصور کنی دلیل یک مشکل پزشکی در شما عمل جراحی یکی از والدینتان مخصوصـاً مادرتان در دوران جوانی اش باشد؟


تا پیش از این تصور عمومی بر این بود که اینها چیزهایی نیســتند که از طریق ژنتیک منتقل شوند، اما گویا این طور نیست و عمل جراحی مادر روی فرزندان بعدی اش تاثیر میگذارد. بر اساس یک مطالعه که در نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسیده، جراحی بای پس معده مادران میتواند صفات ژنتیکی نسل بعدی را عوض کرده و باعث بهبود سلامت آنها شود. در این مطالعه 20 زن تحت نظر قرار گرفتند که بعد از عمل جراحی بای پس معده وزن زیادی کم کرده بودند، سپس خصوصیات ژنتیکی فرزندانی که قبل و بعد از این عمل به دنیا آورده بودند بررسـی و مشخص شد آنهایی که بعد از عمل به دنیا آمده اند به طور قابل توجهی از نظر ژنتیکی متفاوت هستند و ۵۹۶۸ ژن در آنها به طرز دیگری بروز کرده است. 

این ژن ها اکثراً خصوصـیات مربوط به سلامت قلب، سوخت و ساز بدن و التهابات را کد گذاری میکردند. به طور کلّی بچه های بعد از عمل، فشار خون بهتر، وزن متناسب تر و سطح انسولین خون بهتری داشتند. به نظر می رسد این ویژگی را هم باید در دسته تغییرات اپی ژنتیک جای داد که بدون برهم خوردن توالی ژن ها طور دیگری عمل میکنند. 


در پست بعدی به مبحث اپی ژنتیک می پردازیم. 

منبع: دایره المعارفی همشهری

ISSN : 145896354


منبع رویکت

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی و اخبار و مقاله